شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
تحیلیل ابعاد مختلف حادثه 11 سپتامبر آمریکا

اولین میزگرد نشریه اندیشه صادق تحت عنوان تحلیل ابعاد مختلف واقعه 11 سپتامبر با حضور اساتید دانشگاه آقایان دکتر مسعود درخشان دکتر محمد حسن خانی دکتر توکل حبیب زاده و آقای جبلی مدیر اخبار داخلی واحد خبر و آقای بختیاری دبیر دوم سفارت افغانستان در تاریخ 18 مهر 1380 در دانشگاه امام صادق برگزار شد

noormags-نقش_تعاون_در_تحولات_اندیشه_ها_و_سیاست_گذاریهای_اقتصادی لینک کامل میزگرد

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است