شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
منافع ملی و سیاست هاس بهره برداری از منافع نفت و گاز

منافع ملی شامل منافع نسلی و منافع نسل آینده است این واژه مفهومی عام دارد که از قلمرو افتصاد فراتر رفته است و حوزه هایی چون سیاست و فرهنگ را در بر می گیرد در این مقاله بحث خود را به منافع اقتصادی محدود می کنیم زیرا که نقش کلیدی دارد

متن کامل مقاله منابع نفت و گاز

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است