شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
بحران اقتصادی و تاثیر آن بر آینده سرمایه گذاری در صنعت نفت

میزگردی با عنوان بحران اقتصادی جهان و تاثیر آن بر آینده سرمایه گذاری در صنعت با حضور آقایان دکتر درخشان جلال نائینی آقای  خطیبی  و آقای  حسن تاش به به همت  نشریه انرژی  برقرار شد

متن میزگرد

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است