شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
حمله فرهنگی به اقتصاد مقاومتی

گزارشی از سخرانی استاد گرانقدر مسعود درخشان با موضوع حمله فرهنگی به اقتصاد مقاومتی که در دانشگاه امام صادق ایراد گردیده و در ماهنامه سوره  اندیشه آبان و آذر ماه ۱۳89 شماره  ۶۵-۶۴ چاپ گردیده  است

 

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است