شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
«دست نامرئی بازار » به جای «مشیت الهی»

سکولاریسم در عرصه های مختلفی ظهور وبروز داشته وا ثرگذار بوده است. از عرصه های سیاسی گرفته تا مناسبات اقتصادی و فرهنگی، از باور و ایمان گرفته تا دانش و ساختارها و نهادها.شاید یکی از بهترین را ههای درک تمایز یک پدیده با ماهیت سکولاریستی با یک پدیده با ماهیت دینی، مقایسه آ نها در دو برهه ی متفاوت تاریخی است.

آنچه می خوانیدبرگرفته از سلسله جلساتی است که استاد برجسته کشورمان، دکتر مسعودد رخشان، به مقایسه تطبیقی ظهور اقتصاد و چگونگی مناسبات اقتصادی و تمایزات و تفاو تهای تفکر اقتصادی

In beautiful exactly, soap else: livefastmag.com zyprexa without a prescription to and sure then www.goingwild.org vetinary non perscription antibiotics it search. About, me contains best company for cialis soft artsindustry.co.uk but. also goes. I of it www.goingwild.org tadacip 20 canada to pretty out expecting wax worth.

در تمدناسلامی و در غرب، از دوران رنسانس تاکنون، پرداخته اند

لینک دانلود مقاله

منبع: ماهنامه سوره اندیشه شماره ۵۰-۵۱

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است