شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
پارادوکس سرمایه مداری و مردم مداری

یکی از الزامات درک فرایند نظامسازی، تأمل در ارتباطات این نظامات با یکدیگر است. در اینجا دکتر مسعود درخشان با تمرکز بر چگونگی این ارتباطات در نظام سرمایه مدار،نشان می دهد که چگونه این سیستم ها دچار نوعی عدم تعادلمی شوند. ماهیت غیرالهی این نظامات موجب بحران ذاتی این نظامات می شوداز منظر ایشان، در یک نظام اجتماعی الهی، نظام اقتصادی از نظامات سیاسی و فرهنگی پیشینمی گیرد و نظام سیاسی هم پیرو نظام اقتصادی و برآمده از آن نیست. متن زیر برگرفته از سخنرانی ایشان در جمع بسیج اساتید و گفتگوی مابا ایشان در دفتر کارشان است

لازم به ذکر است این سخرانی در ماهنامه سوره اندیشه شماره 57-56 چاپ شده است

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است