شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی

نخست به تعریف و بررسی اجمالی رویکرد های تقلیدی و بومی به نظریات اقتصادی رایج از دیدگاه اقتصاد اسلامی می پردازیم رویکرد بومی را به دو رویکرد تطبیقی و مبنایی تقسیم کرده و نشان داده ایم که در رویکرد تطبیقی نقد فروض پایه ای در نظریات اقتصادی و تبیین کاستی های منطق انتزاع در نظریه پردازی اقتصادی به ویزه در شناسیایی فعالان اقتصادی و جایگاه آنان در نظریات اقتصادی رایج می تواند ثمر بخش باشد

لینک مقاله

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است