شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
دکتر مسعود درخشان در قاب دوربین

 

4 2

5

812

15

16 7

درخشان

63

12

 

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است