شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاست گذاری های بالادستی نفت و گاز کشور

در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور تامین منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر تجدید ناپذیر هیدروکربونی از اولویت کامل برخوردار است علی رغم وجود حجم عظیم نفت در جا متاسفانه به دلیل ویژگی های مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پایین است از این رو اجرای برنامه های ازدیاد برداشت ضروری است

متن مقاله

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است