شنبه ۰-۶۷ فروردین -۶۲۱ - ۰۰:۰۰
رویکرد اقتصادی-تاریخی به عملکرد قراردادهاي نفتی در ایران

دانلود مقاله “ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی: رویکرد اقتصادی-تاریخی به عملکرد قراردادهاي نفتی در ایران”:

رویکرد اقتصادی تاریخی به قراردادهای نفتی

نرم افزار درس گفتار دکتر مسعود درخشان
این نرم افزار شامل ۴ حلقه dvd است که مباحثی همچون نظام و تاریخ عقاید اقتصادی،اقتصاد سنجی،اقتصاد پیشرفته نفت و گاز و مشتقات و مدیریت ریسک در بازار های نفتی را در خود جای داده است